Inuknut Ilihimapkainiq


Ilagijanga pitqujavut naunaipkariami Nunavummiut ilihimajanginnik uuminnga nutaraq pilaarutinginnik aadlamullu uqariami naunaitkutaq qanuqtut havagvikput havaktut piliuriami havagviup maligangit, maliktakhangit, qanuriliurutikhanik, pinahuarutit, unalu ikajuutinik pijaillu ihariagininnga ikajuqturlu pilaarutinginnik inuulrammiinik, ilangillu, ihariagijainnik.

Uqaqatigiingnivut inungnut ilihimapkainiq havaanga pijuq amigaittuniq qanuqtut pijakhamik, unalu inungnut uqarniq unalu naunaitkutaq havaat, inungnut ilaupkainiq, ilaupluni inungnut quviahuutipkailirumik, akihimajukhanik, piliuqtuq tunijurlu naunaitkutaq atuliqtitaunahuarutiniklu hunavalungnik, pihimajurlu havagviup qaritaujakkut pulaarvinga, www.rcynu.ca. Tamaita hapkuat havauhikhat aadlanut uqaqtait tikinnahuarutinganik piliuriami hakugiktigiami ilauqatauniq amihuutivut tigumiaqtuuqataujut unalu nutaqqat, inuulrammiit, ilangit, inuillu, havagviujut, Maligaliurvik, inungnullu tuhaqtipkaidjutigijaujut.

Ukiunguraangat hivunikhamut ihumaliuqpaktugut inungnut ilihapkainiq havauhikhat qiniqhiatilluta nutaanik pivikhaqautikhamik ilaupkaigiami Nunavummiut, taimaa ikajuutikhaqqut pipkaingmat.

Atauhiujuq tamaat inungnut ilihapkainiq havauhikhat nunagijapta ilaunirmut havaaq. Havagvikput ittuq Iqalungmi havaktugullu pitqutigiquplugit tamainnit Nunavummiut, pulaarumajugut 12-nut Nunavunmi nunallaanganut atauhirmi ukiumi, imaatut ittuq ittugut nunallaani taimaa atauhinguraangat taimaa malruungnik ukiunik. Nunallaami itkaangapta iliuraliqpaktugut naunaitkutakhanik ikpatinik ulapqivikjuami, uqaqatigiplugit havaavut naalautikkuuqhuta, pipkaiplugu ilihainirmut pijakhangit ukununnga inungnillu ikajuqtut aadlanullu inuillu, ikajuqhugu Tuhaqtipkailugu Nipivut: Inmikkut-Ikajuutikhaq Ajuiqhaidjut sikuurvingni, ilauplutalu inungnut quviahupkaidjutiliraanga unalu Hulilukaarutikhat pittaarumi. Unalu, havaktugut piliuriami inikhamik tuhariaptingnilu Nunavunmiunit nutaanik ajuqhautigijainnik ajuqhaqtipkaijuq inuulrammiujut tamainni nunallaani.