Inirnikhat inmikkut katimapkaijut


Una kangikhidjutikhaq aulahimaaqtitauyuq numiktiqtukharnik. Mamianaaqqugut ayuqhautigigungni hamna.