Nipinga inulramiit inungnin: Titiraqhimayuq 2021mi auyami ilihaqtunin


Una kangikhidjutikhaq aulahimaaqtitauyuq numiktiqtukharnik. Mamianaaqqugut ayuqhautigigungni hamna.

Naunaittiagumagungni qakungugaikpan hivayarluta havagikpuk uvani 1-855-449-8118 ilitugipkaktauyaangat taima numiktiqtauyukhaq inigumitku.

Quana.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Taaqhivalirvia 24, 2021

Attautimut Ikajjtikhaq

Havaqatigivakhimayatka Auladjutikkut Ikayungniq havaktingit hitamanik havainirmi talvuuna ikaaknitigun talvani Havagviat Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqtikhaanik Havagviani, (RCYO).

Hamma ayuiqhimayatka:

Hunauyuq hingnaqtiuyut hanaqidjutikhaq?

Hanaqidjutikhaq ihumagiyauniaqtuq hingnaqti imailiugumi:

  • Tamna hanaqidjuikhaq ayungnautigivakhimayaat amigaitun nutaqqat unalu/unaluuniit inulramiit
  • Tamna hanaqidjutikhaq ilauyuq Nunavut Kavamangit havakviit/ikayuutikhangitlu
  • Kituliqaak malikhautikhat, atugakhat, malirutit, pinahuarutitluuniit talvani Nunavut Kavamanmi piqaqtukhat ihuaqhaidjutikharnik ihuaqhaiyaangat ayungnautiqaqtunik

Hunauyuq Auladjutikkut Ikayungniq?

Auladjutikkut Ikayungniq aulaliqpaktuq taima atauhiq amigaitunikluuniit inulramiit akuktaugumik aadjikiiktumik ayungnautinik tapkuninga Nunavut Kavamangit ikayuutikharnik. Tamna auladjutikkut ikayungniq  havaqatigiiktun havaqatiginiaqtait kavamanmi havagviingit ihuaqhaiyaangat ayungnautigiyaingit inuit ihivriuluni ayungnautigiyaingit ikayuklugitlu Uqaqtiuyait atuqtakharnik ihumaliugianganik ilauluaqtukharnik havagviingit.

Uuktuutigilugu: Taima amigaitilaangit nutaqqanun inulramirnunlu aulatitigaangamik ayungnautiqaqtunik piyaangat ihumarlungnik ikayuutikharnik, tamna auladjutikkut ikayungniq havaqatigiiktun aulatitivakhimayut ihivriudjutikharnik, ilitugipkaktauvakhimayuq inulramiinun aulatitihimayut talvani Uqaqtiuyukharnik aulatitiyaangat 15nik atuqtakharnik qaffiunun havagvingnun ihuaryumirutikharnik ihumarlungnik ikayuutikharnik tamainun inulramiinun. Tautugiaqaqtutin aadjiliuqhimayumik uminga iniqhimayuq titiraq hamani: https://rcynu.ca/sites/rcynu.ca/files/RCYO_MHReview_EN.pdf  

Qanuriliuqatigivakhimayatka auladjutikkut ikayungniq havaqatigiiktun

Piqaqtunik amigaitunik havaktauyukharnik ayuiqhaqhimayatka talvuuna havaqatigivakhimayatka auladjutikkut ikayungniq havaqatigiiktun.

  1. Atugakhat uvalu Havauhikhatigut Maligakhat ayuiqhautikhaq

Talvanga ilitugipkaktauvakhimayunga havaanganik auladjutikkut ikayungniq havaqatigiiktunik imailiuqhimaaqtun

  1. Auladjutikkut Ikayungniq tutquumavingit

Uvani auladjutikkut ikayungniq tutquumavingit, piqaqtun pingahunik nayugakhaingit; Tautuktauyukharnik, Auladjutikkut Ikayungniq Qanuriliuqtunik, Atuquyauhimayutlu.

Tautuktauyukhat: tamaita tautuktauyukhat tamna auladjutikkut ikayungniq havaqatigiiktun tuniyauvakhimayut iliugaqtauvaktunlu uvaniitun nayugaani. Havaqatigiiktun aituqtauvakhimayut tautuktauyukharnik ukuanguyut; RCYOngit Inukmik Hiknaqti havaktingit, nutaqqat unalu/unaluuniit Inulramiit, nunalaani inungnun, ihumaaluutigiyauyut uqaqtauvakhimayut talvani Maligaliuryuarvingmi, kavamangit havagviit, tuhaqtitihimaaqtuniklu.

Auladjutikkut Ikayungniq Hanaqidjutikhangit: tamangnik auladjutikkut ikayungniq hanaqidjutikhangit umunga iliugaqtauvakhimayut nayugaanun. Tamna auladjutikkut Ikayungniq havaqatigiiktun aturniaqtun nayungainik naunaitkutingnik munagiyaangat tamaita auladjutikkut Ikayungniq hanaqidjutikhangit. Katitigivaktunlu tamanganik tautuktauyukharnik aulahimayut talvunga auladjutikkut ikayungniq hanaqidjutikhangit.

Atuquyauhimayut: taimaita atuquyauhimayut tamna Uqaqtiuniaqtun havagiikhimayainik uvaniitun nayugaani. Uvaniitun nayugaani, munagiyaunginaqtuq taima havagviangit angirutiqaqhimayut angirutiqangitunikluuniit atuqtakharnik, taima havagviuyut havakhimaagumik tikiutiyaangat atuqtakharnik taimaitpata taimaingitkumikluuniit, havagviangit kiuvakhimayut naunaitkutmun tukhiqtauhimayut talvanga umikvingani tikiutinani. Tamaita qaritaujakkut titirarvikhat titiraqhaqhimayutlu avatingnuqataqpakhimayut RCYOnin havagvingnunlu uvani nayugaaniitun.

  1. Malikhatakhainun Havagviungit

Maliktakhaingit ilangit kavamanmi havagviangit aulatitivakhimayut ikayugianganik kavamangit ilituqhaidjutikharnik havaktakhangit talvani Uqaqtiuniaqtuq Nutaqqanut Inulramirnullu Havagviangit, unalu naunaiyaiyaangat ilihimayut hivunikhangit talvni atuqtakhangit Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqtikhaanik Maligaq.

Hitamauyut ilaliutiqaqtun talvani maliktakhangini; 

  1. Maliktakhangit Atanniqtuidjutaa: naunairutiqaqhimayuq RCYOngit akhurutigiyaingit havaktakhangitlu
  2. Pigiaqaqtunik Naunaitkutikhanik Havaktakhangitlu Tuniyaangat Naunaitkutikhanik: naunaiyaiyaagiikhimayut talvani RCYOngit pidjutigiyaingit pigiaqaqtainiklu kituliqaak naunaitkutikhangit havagvingmi piumayainik hanaqidjutikharnik havagianganik allatqiinik naunaitkutinik tukhiqtauhimayunik
  3. Ikayuktiuniq: naunairutiqaqhimayut qanuq tamna Ilauyukhaq havaktingitlu ikayugiaqaqtunik inulramiinun kavamatkuni havaktinun, allatqiinguyutlu munagidjutikharnik tamangnun
  4. Ayuittiaqhimayumik Katimadjutikharnik, Havaqatigiikluhi Munagihimaarlutiklu Havaqatigiirniq: naunairutiqaqtuq angirutikharnik havagianganik atautikkut hanaqidjutikharnik ayungnautigiyaingit inulramiit.

  4. Ayuittiagiikhimayumik katimadjutikhangit hitamauyut kavamanmi havagviit

Tamna auladjutikharnik havaqatigiiktun ikayukhimaarniaqtun Uqaqtiuyukhangit katimayunik hitamauyut kavamanmi havagviit siksiuyut tatqikhiunmi naagaangani: Havagviat Munaqhiliqijikkut, Havagvia Maligaliqijikkut, Havagviat Inulirijikkut, Havagviat Ilinniaqtuliqijikkutlu. Ayiuttiagiikhimayumik katimavakhimayut pigiaqaqtun tamangnun RCYOngit havagvingitlu havaqatigiigianganik uqagiangani hanaqidjutikharnik, auladjutikhangitlu aulatitiyaangat Ilauyukhangit atuqtakharnik, nuutaaniklu havaktauyukharnik.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qiqaijarluarvia 24, 2021

Qanuritpa inulrammiunirmik, Nunavunmi, aanniarutaudjutaani COVID-19 qalagjuarnirmik

Amigaittut nunallaat Nunavunmi avalingaaqtukhaujut imaalu ihumaluutigivaktaqqut aanniarut COVID-19 qalagjuarnirmun.

Inulrammiupluni Nunavunmi aanniarutautitlugu inmigut ajuqhautiqaqtuq imaatgut tuningunaqpiaktuq, umilrunaqtuq, imaalu pulaalimaittuta ilannaptingnut ilaptingnutlu.

Hapkuat ajuqhautaugaluaqtitlugit, qanuriliuqtaaqtutit munarilugit timikkut ihumakkutlu inuuhirittiarutikharnik. Tunijauhimagapta piniqpiaktumik nunaptingnik Nunavunmit, uvamnik tuninguiqtirivaktunga nunamut pihuujakhunga, pihukhunga, aullaaqhunga maniqqamut, iqalukhiuqhungalu, imaalu aullaujakhunga hulilukaakhungalu! Aallaniklu hulilukaanginariaqaqtutit iliharlutit igaujarnirmik, miqhuujarnirmik, anguniarnirmik, aallaniklu amigaittunik!

Itqaumavaglutit ilingnik munaittiaqpoaglutit imaalu uqarvigilugit ilatit/ilannatit uqarvikhailiuruvit.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qiqaijarluarvia 17, 2021

Akhurnaqtuq inulramiit Nunavunmiutat ilihimayukhat pidjutigiyaingit nutarauplutik inulramiutauplutiklu. Malrunguyut pidjutikhangit, Nunaqyuaptingni Inum Pidjutigiyaingit unalu Nutaqqat Pidjutigiyaingit.

Nunaqyuaptingni Inum Pidjutigiyaingit aulayuq taimainun inungnun humiliqaak biibiinuatlu iningnikhanun qitkumagaluaqtilunik, ukiungilu, qanuritmangaangitlu, inuuhiriyaingitlu, pitquhingitlu, upigiyaingitlu nunaqyuaptingni! Inum pidjutigiyaingit tunihimaaqtun atuqtakharnik aadjikiiktumik pittiarnikkutlu tamainun nunaqyuaptingniituni.

Nutaqqat pidjutigiyaingit aadjikiiktun inum pidjutigiyaingit kihimi aulayut tapkuninga nutaqqanun inulramirnunlu ukiuqaqtunik 19mun. Nutaqqat pidjutigiyaingit akhurutigiyauyut nutaqqat inulrammiitlu ayungnautiqaqtaagamik ikayuutiqainagiaqagamik iningninin qayangnairutikhainik munagidjutikharniklu ubluq tamaat inuuhiani! Qaffiuyut pidjutikhangit ilauyut talvani United Nations Katimavikharni Pidjutigiyaingit Nutaqqat munagidjutikharniklu inungnik kukiktunik aihinunlu nuuplugit, munagidjutikharnik talvanga nulliqinikkut ihuinaaqtunik, piyaangat ilihairutikharnik, hulilukaagianganik ayungnaitumik uqagiaqaqtunik, piyaangatlu imarmik niqikharniklu. Tamaita nutaqqat inulrammiitlu Nunavunmi pidjutiqaqtun.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________