Uqaqatigiluta


Tuharumainaqtugut tamainik apiqutinik naunaiyautiniklu. Hamaniitugut piyaaptikni hivuniqhijutikhanik ikayuqlugilu tamaita ihumagiyauyut ihumaqhutainik nutaqat inulramiilu.Hivayaunalaqtaptigut naunairiagani qanuq ikayulaptiknik. Titiraqvikput akmaumayuq Matimit Talimiutmut, 8:30-mit ublaami 5-mut ublumat Kivaliit ubluq-hiutagut. Umikhimayugut halatiiknaqtilugu.

Hivayajavaptigut

Hamaniitugut naalagiaptikni, piluta hivuniqhiju-tikhanik ikayutiniklu. Tamaita hivayautikut uqaqtut angiagiyauyut.

Hivayaut: 867-975-5090 Iqalukni 
Akiitumik: 1-855-449-8118 humiliqaa Kanatami 
Kayumiktukut: 867-979-0444

Qaritauyakut Titiqiluta

Tuharumainaqtugut apiqutinik uqauhiqniklu qaritauyakut titiqijutini. Qaritauyakut turaaqtaq-vikput una contact@rcynu.ca

Itqaumajut atuqatiriikpata qaritauyat, aalat inuit takularunaqhivut tamainik makpiqniginik pulaq-taqnik ilaginiklu titiraqtaqnik iliuraqtaqnik. Mikhilaariagani ihumalut una taimailiuqniga:

  • Ugavaqlugu qaritauyaliqijutitit hunaunigit
  • Ugavaqlugu ilipqamayatit

Pulaqluta Titiqilutaluniit

Pulaquinaqtugut inuknit titiraqviptiknut. Hivaya-javutin qaritauyakuluniit titiqiluta hivuani ihuaqhiyumaaqtut pulaqnikhat.

3rd Natiani, Qamutiik Building
3-C-630 Queen Elizabeth Way, Iqaluit, Nunavut X0A 3H0

Upaluqnaqtuqaqat Uqaqvikhat

Ihumaguvit ilvit nutaqaluniit qauyimayat upaluq-naqtumik ikayuriaqaqat, hivayajavat atauhik ukunani nahautit qilaminuaq.

Ihuiguutiqaqqit Havakviptiknik?

Akhuuqtugut ikayuriami tamaita inuit hivayaqtut pulaaqtut havakviptiknut tunngahuktipkarhugit ihuaqtumik. Kihimi, ihuiguutiqaruvit havakviptiknik, havaktiptiknik, havaaptiknikluuniit, tuhaayumayugut iliknit.

Ikayuqaugumaguvit ihuigigukni ihumaliuqtaptiknik, apiriinariaqaqtutit havakviptiknik ihivriuriami qanuqtut havaktavut ikayuutigigahuaqtarnik. Hamna ataani, naunaiqtavut talvannga piyakhat piinarialik tamainnut ikayuqtauyumayut ihuiguutiqarumik havakviptiknik.

Talvannga piyakhaq Hivulliqpaanga

Aullaqtirutiuyumik, akhuuquinnaqtugut ihuarhilugu ihuiguutigiyarnik havaktiptiknik havaqatigiaqnik.

Talvannga piyakhaq Tuglia

Ihuarhilimairukni havaktitilluuniit ihuarhilimaitkumitku ihuigiyarnik, apiriinariaqaqtutit uqaqatigiumalugu Tukimuaqtiuyuq Nutaqqanut Inuulrammiillu Ikayuqtiuyut. Tamna Tukimuaqtiuyuq tuniniaqqaatit ikayuutikharnik taimaa naunairiami ihuiguutigiyat tuhaqtauyuq havaqatigilutillu ihuarhinahuaqlugu.

Talvannga piyakhaq Pingahua

Ihuarhilimairukni Tukimuaqtiuyuqlu ihuarhilimaitkumiuk ihuigiyarnik, tamna Havaktinga havaqatiginiaqqaatit. Tamna Havaktingit ihivriurutingit talvunga ihuiguutigiyarnik kingulliqpaanguyuq talvannga piyakhaq ihuarhinahuarutiuyuq ihuiguutigiyauyunit unal ihumaliuqtangit uumani ihumagiyauyut kingulliqpaanguyut.

Ilihimaluhi piyaqqut tamaita ihuiguutigiyauut havakviptiknut akhuraaluk pimmariktumiklu piyavut naunaipkariaptikhi hapkuat uvaptiknut. Piqaqtatit uqariiyaqtaptiknik huliniaqqugut havaqatigiaqni ihuarhinahuaqlugu ihuiguutigiyarnik.Akhuuquyaffilu aadlanut pipkailugu nakuuyunik aturninnganik piqaqtutit uvaptiknut. Qanuqtut ihumagiyarnik akhuurutauyuq uvaptiknut!

Tuhagakhaliqiyit Apiqhuijutit

Tuhagakhaliqiguvit, uqaqatigijavat Ataniuyuq Tuhaumajutinik Kitululiqaa Qauyimayaagani hivyautikut qaritauyakuluniit titiqilugu.

Ataniuyuq Tuhaumajutinik
1-855-449-8118 / 867-975-5090
contact@rcynu.ca