Pidjutikhaq Daisinik Ulapqiuyaangat


Una ulapqiuyaq alianaqtuq. Piqangitun kingulirmi ulapqidjutikhangit hulilukaarutikhangit piqagiaqangitun.

Ilihaidjutikhat:
  • Malrungnik daisinik
  • Atauhirmik katitiqhimayunik tapkuninga (titirangnik halumailaitkutiqartunik) takiyualgit (pidjutikharnik piksaliukhimayunik)
     
Ulapqitinanik: Piutigiyan RCYOngit Hanaqidjutikhangit USBngit piqaqtun Taiguaqtukharnik titirauhinik taiguqaqtuq Rights Strips for Dice Gamemik, talvani Ulapqiuyanik, Pidjutikhalik Daisinik Ulapqiuyaq. Titiraqlugu tamna iniqhimayuq titiraq kipluklugit tamaita rightsnik titiraqaqtunik talvunga nanminikharnik stripsnik. Tapkuat takiyut titirat halumailaitkutikharnik piqagiaqaqtun. Talvani titirangit iluani, piqaqtuq taima titiraqarvingmi tigumiagutaani titiraqhimayuq Right Photonik, atugiaqaqtatin ukuat piksat humaagihimaitlugit stripsnik taima ihumaguvit uqauhiq hivutuvalaagumi ilihaqtunik.
 
Aulatitiyaangat ulapqidjutikhaq: Iliugarlugit stripsngit (piksatluuniit) hiamitiqhimayumi katitiqhimayunik, pullatlugit, ikpanmi maniqarnimi, ungahivyaktumik katimayunik. Ilauqulugit ilihaqtun atautimi kaimalluriktumi natirmi, aihinin tapkuninga stripsnin.
 
Tamna hivunikhanga una disinik ulapqiudjut taima tamangnik ilihaqtun taiguqtukhat uqaqlutik amigaitunik pidjutikharnik stripsnik qillaminuaq taima alla inuk iqitinani daisinga tapfuminga nappamik. Tamna ilihaiyi iliugaqtukhauyut nanminikkut haniani pidjutikharnik stripsnik taima ikayugianganik taiguktauyukharnik, pigiaqagumik. Uuktuqhimaaquyugut ilingnun uuktuquluhi ilihaqtunik taigugianganik taiguanik. Ukuat taiguat akhurnaqtun ilihimayakhangit.
 
Aulatitiyaangat ulapqidjutikhaq, atauhiq inuk igitiniaqtuq daisimik naunaiyaiyaangat nappakharnik. Ilitugipkaklugit tamaita inuit ilauyuq hunauyuq nappa. Tunilugit malrunguyut daisinik avatingniitunik inungnun talvani kaimalluriktumi.
 
ilihaqtun igitiniaqtun daisinik atauhiinarmik nuutiqlugu allanun ubluqhiun aulaninga atuqlugu ilihaqatigiyainik. Taima ilihaqtun igitigumi nappamik, nangiqtukhat atpaqlutik hanianun pidjutikharnik stripsnun taiguqlugitlu amigaitunik pidjutikharnik taima alla inuk igitinani nappamik daisinik. Taima tamna nappa igitaugumik allanin ilihaqtunik, hivulliuyuq ilihaqtuq utiqtuqhaq kaimalluriktumun pidjutikhaq stripsnik taiguqpakhimayainik, kinguliuyuq ilihaqtuq taiguqtukhaq amigaiknahuaqlugit pidjutikhangit stripsnik qillaminuaq.
 
Nutqaqtitiyaangat una ulapqidjutikhaq taima pukuktaugumik tamaita pidjutikhat stripsngit taiguqtaugumiklu, unaluuniit ikaaknikkut qangiutigumitku. Kingulirmi ulapqidjutikharni, tamna ilihaqtuq amigaitqianganik stripsnik piqaqtuq akimaniaqtuq. Taima aadjikuhiqagumi, tamangnik ilihaqtun aadjikiiktumik piqaqtunik igitiyukhat daisinik anginirmiklu nappaqaqtuq akimaniaqtuq.
 
Uqaqqatigiyaagiaqaqtatin katimaqatigiyangni: Tamaita ilihaqtun taiguqtukhauyut atauhirmik pidjutikharnik stripsnik pukukhimayainik. Uqaqqatigilugit pidjutikhangit. Apigilugit ihumagiyainik pidjutikhangit tapkuninga ilihaqtunik.