Nunalaangitni


02/03/2018
Talvuunq Davidim hivulliqpaanga pulaaqatagianganik havaamingni ayuiqhaqtiluni. Talvuuna pulaaqtiluni alaapaarnaqtiluni hila taima nuttaqqanik ulapqiluangitilunik hilami. Kihiani, tamangnik Davidim katimaqatigivakhimayainik ihumagivakhimayut havaagiyangnik talvani RCYOkutni.
02/03/2018
Colby tautuktauvakhimayuq talvani iliharvingmi havaktinin havaqatigivakhimayaingit kingulirmi pulaaqpaktaini. Tamna iliqatigiingniq aulavakhimayuq Kugluktukmi piyaangat havakvikput tapkuningalu havaqatigivakhimayaingit nunalaani uqaqtiuqagianganik amigaitunik nuttaqqat inulramiingitlu hamani.
Aglingnaqtunik tautuktauyukharnik nuttaqqat pidjutikhangit munagiyuniklu talvani Quqshuun Iliharvik Nukakhiit Iliharviani Uqhuqtuumi!
02/03/2018
Aglingnaqtunik tautuktauyukharnik nuttaqqat pidjutikhangit munagiyuniklu talvani Quqshuun Iliharvik Nukakhiit Iliharviani Uqhuqtuumi!
Tamna RCYOkut  quviahukpaktun tautugianganik iliharvikhangit himiqtauvakhimayuq aulalingman iliharvikharnik taima aulatitivakhimagapta nanminikharnik uqaudjiukharnik ayuiqhautikharnik talvani Kinngaitmi iningniit iliharviangit ilihaqtun talvuuna Apitilirvik 2017mi.
02/03/2018
Tamna RCYOkut quviahukpaktun tautugianganik iliharvikhangit himiqtauvakhimayuq aulalingman iliharvikharnik taima aulatitivakhimagapta nanminikharnik uqaudjiukharnik ayuiqhautikharnik talvani Kinngaitmi iningniit iliharviangit ilihaqtun talvuuna Apitilirvik 2017mi.
Tautuminaqtuq hikuilguq Sanirayakmin. Taima ilihagiungniamanik auyami, amigaitun nunalaangit ilauyunik nunami aulavakhimayut quviahuutigiplugu Ukiuktaqtumi upinnganga.
02/03/2018
Tautuminaqtuq hikuilguq Sanirayakmin. Taima ilihagiungniamanik auyami, amigaitun nunalaangit ilauyunik nunami aulavakhimayut quviahuutigiplugu Ukiuktaqtumi upinnganga.
Igloolik nunalaani miqhuqtukharnik tautuktauyukharnik uvani Ataguttaaluk Iningniit Iliharviani Imaruqtirvia 2017mi. Tamna RCYOngit ilauhimaalukaakpakhimayut katimaqatigiplugit allatqiinguyut nuttaqqat inulramiingitlu ikayuktiuyut havaktingit.
02/03/2018
Igloolik nunalaani miqhuqtukharnik tautuktauyukharnik uvani Ataguttaaluk Iningniit Iliharviani Imaruqtirvia 2017mi. Tamna RCYOngit ilauhimaalukaakpakhimayut katimaqatigiplugit allatqiinguyut nuttaqqat inulramiingitlu ikayuktiuyut havaktingit.
"Nipit Tuhaqtitilugu" Nanminikharnik Uqaqtiulutin Havaaqhangit ilauyukharnik talvani Sallirmi
02/03/2018
"Nipit Tuhaqtitilugu" Nanminikharnik Uqaqtiulutin Havaaqhangit ilauyukharnik talvani Sallirmi
11/01/2017

Nancy, atauhiuyuq kangikhinahuaqtunik qiniqhiayi, utiqpakhimayuq katimayamingni inulramiingit ikayuutikharnik tunihimaaqtun talvani Naujaatmi. Hama uqallakpaktaingit talvuuna aularviangani:

Taima tikinahuarnikkut talvunga Naujaatmun, quviahukpaktunga taima RCYOngit havaktiit ilauyunun tikiutivakhimayuq nunamun piniqtumik.

07/19/2017
Tamna Ilauyut talvani Nuttaqqat Inulramiini, Sherry McNeil-Mulak ilauyuqlu tamna Uqaqtiuyuq Ayuittiagiikhimayut Andrew Nunez, pulaaqpaktaat nunalaangit Pangnirtung Qikiqtaryuaq talvuuna Qiqaiyaqvia 27 - Qitiqauyaqvia 1, 2017mi. Talvuuna pulaaqtilunik, Sherry Andrewlu katimaqatigivaktaingit nunalaani havaktiuyunik taimaitunik hamilaatkuni havaktiit, ilihaiyiit, iliharviat atanguyait, ihumarlukhimayuliqiyut havaktiit, ikayuuhialiqiyut, Palihimatkutlu.
07/19/2017
Colby O'Donnell, inulramiinun uqaqtiuyuq ayuittiagiikhimayuq talvuuna Ilaulukaaktunik Nuttaqqanun Inulramiingitlu Havakviani (RCYO), tikitpaktuq Ikpiaryumun Qiqaiyaqvia 2017mi, talvuuna pidjutiqaqpakhimayut katimaqatigiyaangat amigaitunik inuuhiriktunik inungnik, ilauhimayutlu ilangit munarhiuyunik taima hivunigaalukmik aulavakhimayut nunalaani ilauvakhimayut taima avatqukhugu qullinik ukiunganik. Havakpaktainik ilihimayainiklu talvani nunalaani malikhautikharnik atuqpaktainik Colbim ilaulukaagiyainik nuttaqqanik inulramiingitlu talvuuna pulaaqtiluni.

Pages