2017 Qamanittuaq Tikiraryuaqmunlu Nunalaani Pulaaqataqpaktaingit


Talvanga Qiqaiyarluarvia 5mi talvunga 12mun, Andrew Nunez unalu David Korgak, Nuttaqqat Inulramiingitlu Uqaqtiuyut Ayuittiagiikhimayut, pulaaqpaktun Qaminituaq Tikiraryuaqlu. Talvuuna mikhaatigun, Andrew Davidlu katimaqatigivaktait amigaitun ilauyunik nunalaani tamaini. Qamanittuaqmi, ilauvakhimayut tamangnik iliharvingmi uqaqhutik talvuuna nuttaqqangit pidjutigiyainik ilihaqtunik talvanga Ilihalihaaqtunik Ilihaqtuniklu 5mun Rachel Arngnammaktiq Nukakhiit Iliharviani talvunga ilihaqtunik 6mi 12mun Jonah Amitnaaq Iningniit Iliharviani. Katimaqatigivaktangitlu kavamangit ikayuktiuyut ilauyut ilihaiyii, munarhiit, inulramiit havaktingit, allatlu amigaitun. Nunalaangit ilauqatigivakhimayut uqagianganik havaangit talvani havakvingmi tunngahuktitivaktunlu. Andrew Davidlu ikpatiqaqpaktun talvani nunalaani Situami Kapanitkuni taima amigaitunik ilaqaqtunik nunalaanilu nunaqaqtunik ayuiqhavakhimayut talvuuna nuttaqqanik pidjutikharnik uqaqtiugiyainik. Talvani Tikiraryuaqmi, tamaita nunalaani nunaqaqtunik ilauvakhimayut ihumavakhimayutlu ayuiqhagiaganik Ilautquyauyunik havakviangit qanuriliuqpaktunik hunauyut qanuritunik ikayuutikhaqaqtunik aitugiaqaqtunik. Andrew Davidlu uqaqqatigivaktaingit tamaita nuttaqqat inulramiingitlu talvani Inuglak Iliharviani. Ilaulukaakpaktunlu ulapqidjutingnik ulapqivaktuniklu talvani nunalaani katimayuarutmi! Agliguttaqpaktun talvuuna inuit talvani nunalaani katimaqatgiikami tamaitalu hulilukaaktunik hanaqidjutikharnik taima nunalaani ilauvakhiliqaqtun talvuuna inulramiinun.