Inuknut Taiguagakhat


Kiunit taphumunga Piquyaq 25, tamna Piquyaq Ihuaqhigiaqninut tapkuat Iliharniqmun Maligaq tapkuatlu Inuit Uqauhiinik Munaqhiniqmut Maligaq
Tamna Havaktiuyuq Nutaqqanut Inulramminullu Havakviat (RCYO) aliahuktut tunihiyangi tapkununga Naunaiqtuiyit Katimayiralaat Piquyanut (Naunaiqtuiyit Katimayiralaat) piplugu Piquyaq 25, Tamna Piquyaq Ihuaqhigiaqninut tapkuat Iliharniqmun Maligaq tapkuatlu Inuit Uqauhiinik Munaqhiniqmut Maligaq (Piquyaq 25). Un atunityut ilagiyat tamna Havaktiuyuq Nutaqqanut Inulramminullu Havakviat (RCYO) maligaqtigut havaq aturahuaquininut tapkununga nutaraq inulrammiitlu-turangayut piquyat.
Ihumagiyavut Qanuriliurutauyuq: Inulramiit-Naunaipkarhimayut Ihivriuqniq Ihumamitigut Aaniaqtuqalik Ikayuutikhat Inulramiinut Nunavummiut
Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqtikhaanik Tuyuutigiyauyut Ilinniaqtuliqiyikkut Havagvianin Tukhiqtauhimayumi Aallanguqtirutikhanun uumunga 2008 Ilinniarnikkut Maligarmun
Kiudjutit Ilinniaqtuliqiyikkut Havakvianin Tukhiqtauhimayumi Aallanguqtirutikhanun uumunga 2008 Ilinniarnikkut Maligaqmun