Hiamitiqtailiniq


Aallanut hiamitipkailimaittugut. Aallanut naunaitkutinigiyangnut tunihilimaittugut angiruvit kihimi pittaaqtugut. 

Kihimi, naunaitkumi havaktingnun taima inuk kituliqaak qayangnairutikhangit inuuhirittiarutikhangitluuniit ayungnautiqaqniaqtuq, ilituqhaiyakhagiyaqqut inungnun ikayugiaqaqtunik.

Uqaqviginiarungnaqhiyavut angayuqqaanguyumut  munaqtiuyumulluunniit nukaghiuguvit 12-nik ukiunik uqaqvigilugu havakvikput ikayurianginni. Taimaa piyuittugut ihumagupta ihuirutaukpat ihuaqtqiyanut piumayangnut. Ilihimayukhauyugut uqariyukhaugupta hunamiklikaak, havaqatiniaqtagit qanuq taimaa piyaaptingni.