2017 Unipkaat, Nipit Akimanahuarut


Tamna Uqaqtiuyukhaq Nuttaqqanun Inulramiinunlu Havakvingit aulatitivakhimayut pingahuanik ukiunik Unipkaagiyangnik, Nipigiyat Akiniarutikhangit ukiakhaliqtiluni 2017. Tamna akiniarutikharnik ikayuutigivakhimayuq ilitugipkaiyaangat nuttaqqatin pidjutikhangit naunaitkuhiqhimayuqlu Nunaqyuaptingnik Nuttaqqat Ubluanga, taima quviahuutigiyaunginaqtuq ukiuk tamaat Hikutirvia 20mi.

Uvani ilihairutikharnik uvani ukiumi akiniarutikharnik imaa ituq "pidjutiqaqtun ulapqiyaangat" ilihagiaqaqtunlu iliharvingmi avatingni nunaptingnik ilauvakhimayu ilauyaangat. Ilihaqtun apigiyauvakhimayuq tuniquplugit minguliqhimayut taima naunairutiqaqtunik uvani ukium ilihairutikharnik.

Uvani ukiumi akimavakhimayut ukunguyut:

 • Ilihalihaaqtunik - Ilihaqtunik 3mi katimaviangit: la classe de première année de l’École des Trois-Soleils Iqanungni.

 • Ilihaqtun 4mi -7mun katimaviangit: E7mi Ilihaqtun 6mi iliharviani talvanga Netsilik Iliharviani talvani Taloyoakmi

 • Ilihaqtun 8 – 12 katimaviangit: Ilihaqtun 9 iliharvianik talvanga Qiqirtaq Ilihakvik Uqhuqtuumi

Akimayut ilihaqtun pukugiaqaqtun taktakhangit uqaqqatigiiguigaptigut havakvikput.

Quyagiumayatka tamaita ilauvakhimayut talvuuna! Nigikhimaniaqunga aipaanikharnun!

Nunavumi Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqatikhaanik Titiraqvia quviahuktut tuhaqtitaagani havitauniganik 2017-mi Unipkariyaqnik, Nipigiyaqnik Akitaqutaut! 

Atuliqhimayaqut una akitaqutaut 2015-mi ihumagivlugit inulramiit – qauyimayauliriagani Kanatami Nutaqap Ubluanik, nutaqap ihumahutainik titiraqviptikniklu. Kanatami Nutaqqap Ubluani atuqtauyuq humiliqa hilaqyuami aipagutuaraagat November 20-mi itqariagani sainiqniga Hilaqyuami Katimaqyuaqtinit una Agiqatiriigut Ihumaqhutainik Nutaqap.

2017-mi, huli tukhiqtugut ilihaqvikmit tunihijutinik imaitunik miguarutini igluup haniraani qilaaganiluniit ukkuamiluniit piniqutinik, tamaita ilihaqtut havaqatiriigutaanik hanayaamikni tautuktuuyaaqtamiknik uqauhiqmik talvani ukiumi ihumagiyauyumik!

 

Ihumagiyaqut 2017-mi

Talavani ukiumi ihumagiyauyuq nutaqat ihumaqhutaat ulapqiyaamikni, naniyauhimayuq Nakatani 31 uvani Agiqatiriigunmi Ihumaqhutainik Nutaqap.

Una nakata uqaqtuq nutaqat ihumahutiqaqtut uplaqiyaamikni ilitariyauhimayuqlu una ihumaluknaitumi, ihumamininuaq ulapqiyaamini atuqniqaqmat nutarautiluni. Uqaqtuqlu kavamat atuqtitpaaliqtitiyukhat munarilugulu una ihumaqhuut akhuuqhalugit pivikhaqaqnigit nutaqat ulapqiyaagani – ilitquhikut, hanauyaatigut, tuninguiqtirijutinut, hailiuraarutinulu.

 

Akitaqutaunmi Maliruakhat 

1.    Akitaqutautiluaq akmaqniaqtuq October 2-mi 2017-mi umiklunilu 5-mugaqat (Qitiqmiut Ubluqhiutaagut) October 27-mi 2017-mi.

2.    Akitaqutaut akmaumayuq ilihaqviknut Nunavumi inuit ilihaqviini ilihalihaanit ayuiniqaqtunut 12.

3.    Piqaqtuq atauhiinaqmik ilitariyauhimayumik uuktuutiqniaqut atuni ilihaqvik.

4.    Titiqiqijutini, ilihaqvikmi ilihaiyit tunihiyukhaugaluit uuktuutimik kivgariaqlugit ilihatitatik.

5.    Uuktuutit igluup haniraani maguaqhimayukhaugaluaq ilihaqvimiluniit ukuagani pinikutauluni uqauhiqaqtumik ihumaqhutauyumik ulapqiyaagani, takujavat hivuniqhijutikhanut uqautauyut ihuaqutikhalu makpiraat qahaktuq. Uuktuutit nalunaiyagauniaqut hanayauniginik, ajikutaqaginiginik, qanuqlu nalaumaniganik ihumagiyatik nutaqap ihumahutaanik ulapqiyaagani.

6.    Ilihaqtut qaritauyakut tuyuutigiyakharaluagit miguaraqtatik uuktuutimikni (JPG-ni, PNG-niluniit titiraqviini) ukunuga RCYO-kunut uvani  contact@rcynu.ca –mi.

7.    Uuktuutit ilaqariaqaqtut ukuniga:

 • Nunagiyauyup atianik
 • Ilihaqviup atianik
 • Ilihaiyip atianik
 • Atiinik tamaita ilihaqtut ilauhimayut
 • Ilihaqvikmi ayuiniginik
 • Ilihaiyi uqaqvigiyaagani hivayautaanik qaritauyakulu titiraqvihaanik

8.    RCYO-kut tikuaqhikpata ilihaqviup uuktuutanik takhiyumik atautimiuyuni, apiriniaqaqut ilihaqvikmi ilihaiyi sainiqhiyaagani agiqatiriigunmik nuutaagani nanminiriyauniganik titiraqviptiknut.

9.    Uuktuutit qaritauyakut tuyuutauyukhaugaluit ukunuga RCYO-kunut 5-mugaqtinagu ubluumat (Qitiqmiut Ubluqhiutaagut) Talimiunmi, October 27-mi 2017-mi. Titiraqviup qaritauyakut turaqtaqvia uva: contact@rcynu.ca.

 

Takhiyut Taktakhailu 

Titiraqvipta tuhaqtiniaqait takhiyut November 20-mi 2017-mi, Kanatami Nutaqap Ubluani. Tunihiniaqtugut atauhiqmik taktakhamik atuni atautimiuyuni aataani hamani. Atuni takhiyuq ilihaqvik piniaquq taktakhamik akutiniqalaaqtumik 5-hanatalamik ihumaliurutauniaquq ilihatunit RCYO-kunilu.

 • Ilihalihaanit Ayuiniginut 3 – ilihaqvikmit taktakhaq uvuga 5-hanatalamut
 • Ayuiniginit 4-mit 7-mut - ilihaqvikmit taktakhaq uvuga 5-hanatalamut
 • Ayuiniginit 4-mit 12-mut - ilihaqvikmit taktakhaq uvuga 5-hanatalamut


Apiqutikhaqaqin?

Apiqutikhaqaruvin hunanikliqaa akitaqutautimik uumigaluniit ihumahutauyumik, hailiuyaaqtailutit uqaqvigiyaagani titiraqvikput  hivayautikut uvani 1-855-449-8118-mi (akiitumik) uvaluniit 867-975-5090-mi (Iqalukni) qaritauyakuluniit titiqiluta uvani contact@rcynu.ca –mi.