ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᑦ


ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑐᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᒌᓂ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᔪᖃᖅᐸᖕᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᖔᓕᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ