ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ


ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔪᖅ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐊᕿᐊᕈᕐᒧᑦ
ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᐅᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ
ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑐᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᒌᓂ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᔪᖃᖅᐸᖕᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᖔᓕᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 36 − ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᑎᑎᖅᑲᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᒧᑦ
ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒻᒧᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ
ᑭᐅᔾᔪᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᐊᑐᐊᒐᓄᓪᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ
ᑭᐅᔾᔪᑎ ᐱᖁᔭᑦᓴᕐᒧᑦ 25, ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑕ ᓴᐳᔾᒥᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ
ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ 2008-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᖓᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑦᓯᕌᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ 2008 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖅ