ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᕗᑦ


ᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᑦᑎᓐᓂ ᖃᓄᑯᓘᔭᖅ. ᐅᖃᐅᔾᔨᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᑕᐅᑐᒃᑕᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᑭᓪᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ. ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓄ! ᐅᒡᕙ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨᕗᑦ.

ᑐᓴᒐᒃᓴᒃᑲᓐᓃᑦ ᐊᒡᒋᖅᑐᑦ!