• Photo Credit: Christian Kimber

    Your Story, Your Voice Contest

    Tautuktauyukharnik akimayunik tuniyauhimayut talvani 2018mi Unipkariyat, Nipigiyat akitaqutaut


  • Kanatami Nutaqat Ublua * Hikutirvia 20

  • Lee Narraway – Nunavunmi Aquiyunut

    Tun’ngahugit Havakvinganut Nutaqqanut Inuulramiinullu Qaritauyakkut Pulaarvinganut.

Children & Youth Families & the Public Contact Us

Kitkuuvita

Havakvinganut Nutaqqanut Inuulramiinullu havakvinga havaktut ikayuriamikni inuulramiuyut Nunavunmiutat. Naunaiyaqtittavut nipingit hunavaluknik ayurhautipkaidjutigiyaanik naunaiqlugulu Nunavut Kavamatkut havakvingit tikkuaqtauyut ayuittiaqhimayut hapummilugu hivumuuqtiqlugulu pilaarutingit aliagiyanginniklu.

Havaavut naunaiyaqtitauyuq ukunannga


Imaatutluuniit…Inuulramiit pilaarutilgit. Ikayuqtavut!

Huliygut

Inuup Ikayuutikhanga

Inuup Ikayuutikhanga imaatut ittuq havakkumi avaliittumut nutaramut inuulramiimulluuniit, naalakluni ikayuqlugulu nutaraq kiudjutigiami ihumaalutigiyanganik.

Naunaiyaryuumiqlutit.

Atauttimut Ikayuutikhanga

Atauttimut Ikayuutikhanga ilaliutiyuq ihivriuqninngit ihumaalutigiyauyut ayurhautigiyuq amigaittunut inuulramiinut Nunavunmiutat.

Naunaiyaryuumiqlutit.

Ihivriuqninngit Akhuraaluk Aaniqtauyut Tuqutauyullu

Havakvikput ihivriunginnarialik nutaraq tuqukpat akhuraalukluuniit aaniqtaukpat ikayuriami pittailidjutinga aadjikutaalik qakugu

Tadja havaktugut uuminnga.

Naunairyuumiqlutit.

Inuknut Ilihimapkainiq

Kangirhipkaiyumayugut tamainnut Nunavunmiutanik kituuyut nutarap pilaarutinginnik, hulivaktugut qanuqlu pivaktavut!

Naunairyuumiqlutit.

Huna Tuhaqnaqqa

Piksat Hulilukaarutitlu

12/13/2018

Qausuittuqmi Ikpiaryukmilu, David tuniyuq qaffinik Nipiquqtuhilugu Nippit: Nanminikharnik-Uqaqtiuyukharnik Ayuiqhautikhaq inuulrammiinut quyayumayut tamainnut ilauyut. Atauhiuyuq itqaumanaqtuq David-mut takugiami amihunik inuulrammiinik arliguhuktut quviahuktullu uqaqatigiami havakviptiknut

  

Takulugit allanik piksanik hulipkaidjutiniklu