Piksat Hulilukaarutitlu


12/13/2018

Qausuittuqmi Ikpiaryukmilu, David tuniyuq qaffinik Nipiquqtuhilugu Nippit: Nanminikharnik-Uqaqtiuyukharnik Ayuiqhautikhaq inuulrammiinut quyayumayut tamainnut ilauyut. Atauhiuyuq itqaumanaqtuq David-mut takugiami amihunik inuulrammiinik arliguhuktut quviahuktullu uqaqatigiami havakviptiknut

  

12/13/2018

Sherry unalu Sharon quviagiyait uqaqatigiigiami inuuhinganik nunagiyamikni amihunut ilaranaittunik Kimmirummiut. Quanaqpiaq angayukhiit sikuurvingani ilihaqtut quvianaqtumik ilaukmata uumani Nipiquqtuhilugu Nippit: Nanminikharnik-Uqaqtiuyukharnik Ayuiqhautikhaq. Atauhiuyuq itqaumanaqtuq takugiami sikiituutitut ittuq imaqmi pirhihuilihaaqtillugu. Alianaraaluk!

12/13/2018

Pulaaqtilluta Kangirliniqmut, Lori tuniyuq 8nik Nipiquqtuhilugu Nippit: Nanminikharnik-Uqaqtiuyukharnik Ayuiqhautikhaq inuulrammiinut ilihaqtut 8mit -12mut. Quanaqpiaq Maani Ulujuk Ilinniarvik, Pulaarvinga, katimavik, Kapanitkullu ikayurmagu Lori tunikmat inikharmik iliharvikhamut ilihimapkaikmatalu nutarap pilaarutinganik havakmatalu havakviptikni.

12/13/2018

Pulaaqtilluta Mittimatalikmut, Sharon quviagiqpiaqtaa ilaranaittut tunngahuktittut ikayuqtullu tamainnit. Quanaqpiaq tamainnut nutaqqanut, inuulrammiit inuillu pulaaqtut Co-opmi tamaitalu inuulrammiit ilauyut uumani Nipiquqtuhilugu Nippit: Nanminikharnik-Uqaqtiuyukharnik Ayuiqhautikhaq angayukhiit iliharvingani.

12/13/2018

Tikittugut sikuuruilihaaqtillugit, David tunngahuktitpiaqtuq ilihaqtunit talvani. Ikayuqtauyuq sikuurvikmit havaktunit, David ihuarhaqtaa malruuknik nakuuqpiaqtumik Nipiquqtuhilugu Nippit: Nanminikharnik-Uqaqtiuyukharnik Ayuiqhautikhaq. Quanaqpiaq tamainnut ilauyut ilihaivikmi. Quviahukpiaqtugut alianaqpiaqtumik ilaukmata!

08/07/2018
Lori, Christalu quviahukpaktuk hulikaliinnaqhutik ubluni amihuni Iqaluktuuttiami katimaqatigiplugit kivgaqtuiyut inulramiillu, katimapkaitjutani Nipit Nipiquqtuhilugu: Inmikkut Akihaqtuinikkut Ayuiqhaqatigiiktut. Quyagiyumayavut Kitikmeot Inuit Katutjuqatgiit ikayurmatigut aulapkaitjutanik ayuiqhaqatigiiktut inituyumi katimavianiuvaguk!
08/07/2018
Qungalittut iliganaitut akuliangit tungahuktittat, Lynn amigaitut nutaqqat inulramiillu kivgaqtuiyut amigaituni nunani Igluligaarjuk, ilauyut iliharvik, munaqhiqarvik, Naja Isabelle Tukkumavik, hamletkut, Pallihimatkutlu.
08/07/2018
Christa quviagikpiakta Kangiqtugaapingmniitjutini katimaqatigiplugit ikayuqtiuyut tapkuallu Ilisaqsivik Society. Ahiaqtarnaqhihimayumi Christa aquihimayuq nunaganut aittuqtauplunillu puurmik mamakpiaktunik paunngarnik kigutingirnarniklu.
02/03/2018
Talvuunq Davidim hivulliqpaanga pulaaqatagianganik havaamingni ayuiqhaqtiluni. Talvuuna pulaaqtiluni alaapaarnaqtiluni hila taima nuttaqqanik ulapqiluangitilunik hilami. Kihiani, tamangnik Davidim katimaqatigivakhimayainik ihumagivakhimayut havaagiyangnik talvani RCYOkutni.
02/03/2018
Colby tautuktauvakhimayuq talvani iliharvingmi havaktinin havaqatigivakhimayaingit kingulirmi pulaaqpaktaini. Tamna iliqatigiingniq aulavakhimayuq Kugluktukmi piyaangat havakvikput tapkuningalu havaqatigivakhimayaingit nunalaani uqaqtiuqagianganik amigaitunik nuttaqqat inulramiingitlu hamani.

Pages