Piksat Hulilukaarutitlu


08/07/2018
Lori, Christalu quviahukpaktuk hulikaliinnaqhutik ubluni amihuni Iqaluktuuttiami katimaqatigiplugit kivgaqtuiyut inulramiillu, katimapkaitjutani Nipit Nipiquqtuhilugu: Inmikkut Akihaqtuinikkut Ayuiqhaqatigiiktut. Quyagiyumayavut Kitikmeot Inuit Katutjuqatgiit ikayurmatigut aulapkaitjutanik ayuiqhaqatigiiktut inituyumi katimavianiuvaguk!
08/07/2018
Qungalittut iliganaitut akuliangit tungahuktittat, Lynn amigaitut nutaqqat inulramiillu kivgaqtuiyut amigaituni nunani Igluligaarjuk, ilauyut iliharvik, munaqhiqarvik, Naja Isabelle Tukkumavik, hamletkut, Pallihimatkutlu.
08/07/2018
Christa quviagikpiakta Kangiqtugaapingmniitjutini katimaqatigiplugit ikayuqtiuyut tapkuallu Ilisaqsivik Society. Ahiaqtarnaqhihimayumi Christa aquihimayuq nunaganut aittuqtauplunillu puurmik mamakpiaktunik paunngarnik kigutingirnarniklu.
02/03/2018
Talvuunq Davidim hivulliqpaanga pulaaqatagianganik havaamingni ayuiqhaqtiluni. Talvuuna pulaaqtiluni alaapaarnaqtiluni hila taima nuttaqqanik ulapqiluangitilunik hilami. Kihiani, tamangnik Davidim katimaqatigivakhimayainik ihumagivakhimayut havaagiyangnik talvani RCYOkutni.
02/03/2018
Colby tautuktauvakhimayuq talvani iliharvingmi havaktinin havaqatigivakhimayaingit kingulirmi pulaaqpaktaini. Tamna iliqatigiingniq aulavakhimayuq Kugluktukmi piyaangat havakvikput tapkuningalu havaqatigivakhimayaingit nunalaani uqaqtiuqagianganik amigaitunik nuttaqqat inulramiingitlu hamani.
Aglingnaqtunik tautuktauyukharnik nuttaqqat pidjutikhangit munagiyuniklu talvani Quqshuun Iliharvik Nukakhiit Iliharviani Uqhuqtuumi!
02/03/2018
Aglingnaqtunik tautuktauyukharnik nuttaqqat pidjutikhangit munagiyuniklu talvani Quqshuun Iliharvik Nukakhiit Iliharviani Uqhuqtuumi!
Tamna RCYOkut  quviahukpaktun tautugianganik iliharvikhangit himiqtauvakhimayuq aulalingman iliharvikharnik taima aulatitivakhimagapta nanminikharnik uqaudjiukharnik ayuiqhautikharnik talvani Kinngaitmi iningniit iliharviangit ilihaqtun talvuuna Apitilirvik 2017mi.
02/03/2018
Tamna RCYOkut quviahukpaktun tautugianganik iliharvikhangit himiqtauvakhimayuq aulalingman iliharvikharnik taima aulatitivakhimagapta nanminikharnik uqaudjiukharnik ayuiqhautikharnik talvani Kinngaitmi iningniit iliharviangit ilihaqtun talvuuna Apitilirvik 2017mi.
Tautuminaqtuq hikuilguq Sanirayakmin. Taima ilihagiungniamanik auyami, amigaitun nunalaangit ilauyunik nunami aulavakhimayut quviahuutigiplugu Ukiuktaqtumi upinnganga.
02/03/2018
Tautuminaqtuq hikuilguq Sanirayakmin. Taima ilihagiungniamanik auyami, amigaitun nunalaangit ilauyunik nunami aulavakhimayut quviahuutigiplugu Ukiuktaqtumi upinnganga.
Igloolik nunalaani miqhuqtukharnik tautuktauyukharnik uvani Ataguttaaluk Iningniit Iliharviani Imaruqtirvia 2017mi. Tamna RCYOngit ilauhimaalukaakpakhimayut katimaqatigiplugit allatqiinguyut nuttaqqat inulramiingitlu ikayuktiuyut havaktingit.
02/03/2018
Igloolik nunalaani miqhuqtukharnik tautuktauyukharnik uvani Ataguttaaluk Iningniit Iliharviani Imaruqtirvia 2017mi. Tamna RCYOngit ilauhimaalukaakpakhimayut katimaqatigiplugit allatqiinguyut nuttaqqat inulramiingitlu ikayuktiuyut havaktingit.
"Nipit Tuhaqtitilugu" Nanminikharnik Uqaqtiulutin Havaaqhangit ilauyukharnik talvani Sallirmi
02/03/2018
"Nipit Tuhaqtitilugu" Nanminikharnik Uqaqtiulutin Havaaqhangit ilauyukharnik talvani Sallirmi

Pages