ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ, ᖃᑕᙳᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅ


ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅ, ᓲᕐᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒃᑯᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ, ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᓲᖏᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᒪᓐᓇᐅᓪᓗᓂ, ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᖅᑎᓐᓇᓱᒃᖢᒍ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᑕᙳᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᖕᒥᖕᒪᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᑐᙵᕕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᓲᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑕ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓲᖏᓐᓂᒃ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ.

  • ᖃᑕᙳᑎᒌᑦ ᐱᓪᓚᕆᐊᓘᕗᑦ ᑲᒪᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᕿᑐᕐᖓᒥᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᒥᓄᓪᓗ.
  • ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓰᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᖃᑕᙳᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑕᕌᖓᑦ, ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒡᓗ.
  • ᖃᑕᙳᑎᒌᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᓇᓱᒋᐊᖃᖅᐳᖅ, ᐊᔪᕐᓇᙱᑉᐸᓪᓗ, ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᕙᒡᓗᑎᒡᓗ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᔪᒪᔭᖃᒃᑲᓐᓂᕈᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅ ᐃᑲᔪᓲᖑᖕᒪᖔᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᑕᙳᑎᒌᑦ ᓄᑕᖅᑲᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᓯ.