ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᒍᑦ


ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕗᖅ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᓄᓇᕘᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ. ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑉ ᐊᒡᓚᕝᕕᐊᓂ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕐᒥᒃ. ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑕᑯᖅᑯᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑉᐱᐊᓱᙱᓪᓗᑎᒃ ᐃᓴᒪᓂᕐᓗᒡᕕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᕋᖅᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ, ᓂᕆᐅᒍᓐᓇᖅᐳᓪᓗ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᐊᕐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑦ/ᐊᖑᑕᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑦ, ᓇᑭᙶᕋᓗᐊᖅᐸᑦ, ᓇᓂᒥᐅᑕᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑦ, ᓄᓕᐊᖃᐅᓯᖃᕋᓗᐊᖅᐸᑕ/ᖃᐃᕋᔪᒌᑦ/ᒪᓃᓕᑕᕇᑦ, ᓇᒧᓪᓗ ᐅᒃᐱᕐᓂᖃᕋᓗᐊᖅᐸᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᒃᐱᕈᓱᑦᑎᐊᖅᐳᒍᑦ!