2017 Pangnirtung Qikiqtarjuaqmunlu Nunalaani Pulaaqataqpaktaingit


Tamna Ilauyut talvani Nuttaqqat Inulramiini, Sherry McNeil-Mulak ilauyuqlu tamna Uqaqtiuyuq Ayuittiagiikhimayut Andrew Nunez, pulaaqpaktaat nunalaangit Pangnirtung Qikiqtaryuaq talvuuna Qiqaiyaqvia 27 - Qitiqauyaqvia 1, 2017mi. Talvuuna pulaaqtilunik, Sherry Andrewlu katimaqatigivaktaingit nunalaani havaktiuyunik taimaitunik hamilaatkuni havaktiit, ilihaiyiit, iliharviat atanguyait, ihumarlukhimayuliqiyut havaktiit, ikayuuhialiqiyut, Palihimatkutlu. Talvuuna akhurnatqiaq, RCYO-kut havaktiit pulaaqpaktait ilihaqtun tamangni iliharvingni uqaqqatigiyaangat havakhimaaqtangit munagihimaaqtangitlu talvanga Ilautquyauhimayunik Nuttaqqat Inulramiingitlu havakviani, akhuurutigiyaingitlu inulramiit pidjutikhangit. Atauhiuyuq havakpaktangit talvungautilunuk, katimaqatigivaktavut inulramiit talvuuna inulramiit pizzatuqpaktunik unuangani talvani inulramiiqarvingmik Pangnirtungmi - una katimavikhaq ilauqaqpaktuq nunalaani ikayuinaqtunik, ilihaiyiingit Palimatkutlu. Tamna RCYO-kut quyagiumayangit inuit tamaita ilauvakhimayut nallagianganik apigiyaangatlu apiqutingnik, ilituqhaiyaangat hunanik tamna RCYOngit havakpaktunik, ayuiqhagianganik talvuuna inulramiingit pidjutikhangit.Sherry Andrewlu utiqhimaliktun havakvianun piqaliqhutik amigaitunik nunalaani kiudjutigiyauvakhimayunik, taima ilaqatigiikhimavakhimayaini tamangnik tamaat RCYO-kut havaktunik!