ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᓪᓗ


08/07/2018

ᓗᐊᕆ ᐊᒻᒪ ᑯᕆᔅᑕ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᕈᓘᔭᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᓪᓗ, ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᑎᓪᓗ ᓂᐱᖃᕆᐊᕆᒥᑦ: ᐃᒻᒥᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᑦ. ᖁᔭᓕᔪᒪᕗᒍᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᖏᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᖅ ᑲᑎᒪᔪᓐᓇᖅᖢᑕᓗ ᓂᕈᑐᒻᒪᕆᒃᑐᒥᑦ ᑲᑎᒪᕝᕕᐊᓂ!

08/07/2018
ᖁᖓᔮᖅᑐᖅ, ᑐᙵᓇᖅᑐᑦ ᑐᙵᓵᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᑕᒐᓴᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ, ᓇᔭ ᐃᓴᐱᐅ ᐃᒡᓗᖓ, ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐳᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ.
08/07/2018
ᑯᕆᔅᑕ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᐅᕐᕈᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒧᑦᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓗ. ᐸᐅᒐᖅᑕᕐᓇᓚᐅᕐᒪᑦ ᓂᐅᕐᕈᓯᒪᑎᓪᓗᑎᒃ ᑯᕆᔅᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᖅ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᐸᐅᕐᖓᕐᓂᑦ.
02/03/2018
ᑕᐃᕕᑎ ᐃᓄᑑᔾᔨᔭᕆᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐳᓛᕐᓂᕆᔭᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐳᓚᕋᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᐊᓘᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᓃᓗᐊᓚᐅᖏᑦᑐᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᕕᑎᐅᑉ ᑲᑎᑕᖏᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
02/03/2018
ᑯᓪᐱ ᑲᑎᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑦ ᑭᖑᓪᓕᐹᒥᑦ ᐳᓛᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑕ. ᐃᓚᒌᓐᓂᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᕐᓗᖅᑑᒥᐅᓂᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓃᖓᖅᑐᑦ ᓄᓇᓖᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ.
ᑕᑯᒥᓇᖅᑐᖅ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᐊᖁᑎᖃᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᖁᖅᓲᓐ ᐃᓕᕼᐊᒡᕕᒃ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᑦ!
02/03/2018
ᑕᑯᒥᓇᖅᑐᖅ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᐊᖁᑎᖃᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᖁᖅᓲᓐ ᐃᓕᕼᐊᒡᕕᒃ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᑦ!
ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓃᖓᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᓄᑲᑕᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᙵᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᐊᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2017ᖑᑎᓪᓗᒍ.
02/03/2018
ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓃᖓᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᓄᑲᑕᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᙵᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᐊᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2017ᖑᑎᓪᓗᒍ.
ᓯᓈᖓ ᑕᑯᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓂᕋᔭᒃᒥᑦ. ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᑭᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᐱᕐᖏᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.
02/03/2018
ᓯᓈᖓ ᑕᑯᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓂᕋᔭᒃᒥᑦ. ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᑭᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᐱᕐᖏᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.
ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᑦ ᐊᒡᓚᒐᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᑕᒍᑦᑖᓘᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᐊᓂᑦ ᔪᓂ 2017ᒥ.  ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᒡᓚᕕᖓᓃᖔᖅᑐᑦ ᑲᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑦᑎᔨᓂᑦ.
02/03/2018
ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᑦ ᐊᒡᓚᒐᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᑕᒍᑦᑖᓘᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᐊᓂᑦ ᔪᓂ 2017ᒥ. ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᒡᓚᕕᖓᓃᖔᖅᑐᑦ ᑲᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑦᑎᔨᓂᑦ.
“ᓂᐱᖃᕆᐊᕐᓗᑎᑦ” ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᓪᓕᕐᒥᑦ
02/03/2018
“ᓂᐱᖃᕆᐊᕐᓗᑎᑦ” ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᓪᓕᕐᒥᑦ

Pages