RCY-ᑯᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᕆᔭᖓᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᓄᑦ


ᑰᓪᐱ, ᐃᓚᖓᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᔨᒋᕙᒃᑕᕗᑦ, ᖃᖓᑦᑎᐊᓵᖅ ᐅᑎᓵᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᑎᖃᑎᖃᖃᑦᑖᓪᓚᓚᐅᖅᖢᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒡᓗ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ. ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑕᐃᒃᑯᓄᙵᐅᓂᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ:

“ᕿᑎᕐᒥᐅᓄᙵᐅᓂᕆᓚᐅᖅᑕᕋ ᐆᒻᒪᑎᓐᓄᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᐳᖅ. ᓇᒧᙵᐅᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᕋ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᑦ. ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᓪᓗ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒥ ᑕᐃᑲᙵᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᒥᕐ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᑎᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᒪᓐᓇ: ‘ᑰᓪᐱ ᐅᒥᓕᒃ’ ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᖢᓂ ‘ᑰᓪᐱ ᐅᒥᖃᖅᖢᓂ’ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᒋᔭᐅᔪᒥᑦ. ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒡᓗ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᖕᒪᖔᑦᑕᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᔭᑦᑎᓐᓂ. ᑲᑎᖃᑎᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖓᑦᑕᐅᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᖏᓐᓂ. ᑖᓐᓇ ᐱᕕᒃᓴᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᖢᖓ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᐃᑲᓃᒻᒪᕆᒃᖢᖓ.

ᓄᖅᑲᕐᕕᒋᓕᓚᐅᕐᒥᔭᕋ ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ. ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᐳᖓ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᕼᐋᒻᓚᖓᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒋᔭᖓᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᓪᓗ ᒫᓐᓇ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ. ᐱᕕᒃᓴᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖓ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓂᒋᕙᒃᑕᖓᓄᙵᐅᔪᓐᓇᖅᖢᖓ ᑕᐃᑲᓂᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐊᓴᑯᓗᖕᒧᑦ ᐅᕿᑦᑐᒧᑦ ᐊᓇᐅᓕᒑᖃᑎᖃᖅᖢᖓ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ.

ᑭᙳᓪᓕᖅᐹᒥ ᓄᖅᑲᕐᕕᒋᓚᐅᖅᑕᕋ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᑖᓐᓇᓗᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᑦᑎᐊᕙᐅᖃᑕᐅᒋᓪᓗᓂ. ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖓ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓪᓗᕈᓯᕆᔭᖏᓐᓂ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑕ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᑕᑯᔭᖃᓚᐅᖅᐳᖓ. ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅᑕᐅᖅ, ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᐳᖓ ᒥᓂᔅᑕ ᑮᑦ ᐲᑐᓴᓐᒥᒃ.”