ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᖢᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᓲᖑᖕᒪᖔᑦᑎᒍᑦ


ᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐳᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᖁᒐᑦᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᑦ ᑐᓴᕈᒪᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᓪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᓄᑦ.

ᐃᒪᐃᑦᑐᒥᓇᖅᖢᓂ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐃᓚᐅᖁᖃᑦᑕᕋᑦᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᑦᑕ: 

 • ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᕙᒡᓗᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᓕᕌᖓᑦᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᕌᖓᑦᑕᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ
 • ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᖃᓕᓲᖑᖕᒪᑕ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ
 • ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᔪᕈᓐᓃᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖕᒥᖕᓂᒃ
 • ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ
 • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᐅᓪᓚᕆᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ 

ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᖑᔪᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᖢᑕ. ᓲᕐᓗ ᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑎᒋᓪᓗᑎᒍᑦ:

 • ᐃᓚᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᕆᔨᑦ
 • ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒡᓗᒋᑦ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᓄᑕᕋᓕᒫᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᒫᓂᒡᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ
 • ᑕᑯᒥᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ
 • ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒡᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ
 • ᐃᓚᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᙳᖅᑎᓪᓗᒋᑦ

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᑦ ᐱᓪᓚᕆᐊᓘᖃᑕᐅᖕᒪᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᓕᖕᓄᑦ 26 ᑐᖔᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᓗᒃ ᐃᑲᔪᓲᖑᖕᒪᑕ. ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒪᑕ:

 • ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᓗᑎᒍᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒋᓗᑎᒍᓪᓗ ᐃᓄᒋᐊᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓲᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᓲᑦᑎᓐᓂ
 • ᑭᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᖕᓄᙵᐅᖓᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦᑎᓐᓂ
 • ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᕙᒡᓗᑎᒍᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓂᒃ 
 • ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒡᓗᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓕᕌᖓᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ

ᐱᓕᕆᐊᖑᑎᓪᓗᒍ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᒃᑲᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑕ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᓴᖅᑭᑦᑎᓇᓱᒡᓗᑎᒃ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᓄᓇᕘᖃᓕᕐᓗᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᒫᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᔪᒪᔭᖃᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᒥᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒃᑯᒥᓇᖅᑐᒥᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᓯ.