Hunavaluknik Pilimaittugut


Tunivaktugut amigaittunik aadlatqiinik ikayuutikhanik nutaqqanut inuulrammiinullu. Kihimi ilanginnik maligatigut pilimaittugut.

  • Kavamatkut havakvinginnut pitqulimaitavut pigiamiknik.
  • Ihivriulimaittugut ihumaliuqtauyunik hunavaluitluuniit piyut Nunavuutim Maligaliurvinganut, apirhuiviit, aadlallu inmikkuuqtut havaktingit Inungnut Pitqutigiyauyut Ihuaqhaiyit. Una uuktuutigillaklugu, aadlanguqtilimaitavut nutaqqat arhaaqtauyut qanuriliurutikhanginnikluuniit.
  • Pipkailimaitaqqut inuit kavamatkulluuniit aadlami qablunaat nunagiyangani avikturhimayumiluuniit tunipkailuta naunaitkutanik. Kihimi havaqatigiiktaaqtaqqut ikayuqtiuyut havakviit aadlami Kaanatamiutani nunagiyangani.
  • Tunilimaittugut maligatigut uqaqluta havaarinahuaqluguluuniit maligatigut ikayuqtiuyangit.
  • Ilaliutilimaittugut inuup piqatigiiknut ihumaalutigiyauyunulluuniit nutaqqat inuulrammiillu piqaqtut havakviuyunit nanminiqaqtunutluuniit timiqutigiyauyunut.
  • Himmilimaitavut himmautinganulluuniit kavamatkunni havakvingit pinahuarutinganik ikayuutikhanginnikluuniit. Una uuktuutigillaklugu, tuniyuittugut nutarat hapummiutikhanginnik.

Naluguvit ikayuqtaaqtugut iliknik, uqaqatigiluta. Atauttikkut, havaktaaqtugut kitunik ikayuutikhanik tunivaktugut. Ikayulimaitkupta iliknik, ihuatqiamut pipkainiaqqugut ikayuqtukhaq.