Hunaukmat Pilaarutingit?


Nutaqqanut pilaarutikhat hunavaluit piyakhariyatit pittaaqtarillu nakuuyumik inuuhiudjutiqariami. Nutaqqat nunakyuami pidjutikhalgit ukununga – arnat angutilluunniit, nunagiyainut, angaadjutinut itquumagiyait kinauyaakhamingnullu pitquhirmingni.

Taimaatut, pilaarutiti ukununga:

  • nakuuyut niqikhat
  • qayangnaittumik nayurvikhaq
  • inuuhiqaqluni ningaqhirnaittumik
  • pitquhiriyangnik
  • munariyaulutit, qanuqlikaak, angayuqqaangnit
  • uqarumayangnik uqaqlutit inirniit naalaktillugillu

United Nations-kut Katimakyuarutaa Pilaarutikhanut Nutaqqanut naunaikhimayait nutaaqanut pilaarutikhat ilitariyauhimayut nunanit nunakyuami.  Katimakyuarutaat Naunaikpagait hunat kavamatkut ilagiiktullu piyakhariyait ikayuqlutik nutaqqanut pilaarutikhainut. Uva ikayuutikhaq, nutaqqanut ihuaqtuq pidjutaa uumunga Katimakyuarutikhaq. Naunairumagungni, uqaqvigiluta!