CCCYA ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ


ᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔩᑦ (CCCYA) ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓄᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ CCCYA-ᑯᓐᓄᑦ 2015-ᖑᑎᓪᓗᒍ.

CCCYA-ᒃᑯᑦ ᐊᖏᖅᓯᒫᓂᓕᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᓕᒫᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ. ᐅᓄᙱᓛᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᖁᔭᐅᙱᖦᖢᑎᒃ ᒪᓕᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᐅᔪᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᕙᙵᑦ ᓇᓂᔭᒃᓴᐅᕗᑦ.