ᕿᒥᕐᕈᓲᖑᔪᒍᑦ ᐃᓕᙵᒡᔪᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᖁᔪᓂᒡᓗ


ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒍᑦ ᐃᓕᙵᒡᔪᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᖁᔪᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᓂᒃ.

ᑖᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᓃᑦ ᐱᕕᖃᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂᒃ ᐱᖁᔨᕗᖔᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᓃᑦ ᐱᕕᖃᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᓂᒃ ᑭᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ. ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᕋᓱᓲᖑᕗᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒡᓗ ᐊᑕᖏᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᒫᓐᓇ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᒻᒪᕆᐊᓗᒃᖢᑎᒍᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᒃᑕᕗᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓱᓕ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ.      

ᓴᖅᑭᑦᑎᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᒍᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᑕᕝᕗᖓ ᓴᖅᑭᐊᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᕗᑦ.