2017 ᐅᓂᒃᑳᑦ, ᓂᐲᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ


ᓇᕗᒻᒥ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᖁᕕᐊᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᑦᓴᖅ ᓴᖅᑭᑎᖅᑎᓂᕐᒥᓂᑦ 2017−ᒥ ᐅᓂᒃᑳᕖᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᓂᐱᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓄᓪᓗ ᐱᓂᑭᓴᐅᑎᓂᕐᒥᑦ!  

ᑖᓇ ᐱᓂᑭᓴᐅᑎᓂᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕗᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ 2015−ᖑᑎᓪᓗᒍ − ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᖅᖢᑕ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᓄᑕᖅᑲᐃ ᐅᓪᓗᖓᓂᑦ, ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂᓪᓗ.  ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᓄᕕᐱᕆ 20−ᐅᓕᕌᖓᑦ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᓲᖑᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᕐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᖅᑐᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.

2017−ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᐱᕆᒃᑲᓐᓂᓕᕐᒥᔪᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᒍᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᑦ ᐊᖏᔫᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐹᒧᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᑕᑯᒥᓇᐅᑎᒃᓴᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒥᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓴᕿᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᑦ ᑕᑯᒥᓇᖅᑐᓂᑦ ᑕᒫᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑕ ᕿᒥᒋᔭᖓ ᐊᑐᕐᓗᒍ!

 

2017−ᒥ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓄᑦ ᕿᒥᒋᓚᐅᖅᑕᕗᑦ 

ᑕᒫᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᕿᒥᖓ ᓄᑕᖅᑲᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᐱᙳᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ,  ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ 31ᒥ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.  

ᑖᓐᓇ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓄᑕᖅᑲᖅ ᐱᙳᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐅᔾᔨᕆᓗᓂᐅᒡᓗ ᑖᓐᓇ ᐊᑭᖃᖏᒻᒪᑦ, ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐋᕿᑦᑕᐅᓯᒪᖏᓪᓗᓂ ᐱᙳᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑦ ᓄᑕᖅᑲᓐᓄᑦ.  ᐅᖃᖅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᕿᔮᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓴᐳᒻᒥᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐊᔪᖏᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐱᙳᐊᕐᓂᖅ − ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒍᑦ, ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᒃᑯᑦ ᓴᓇᖑᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐃᓕᓂᒃᑯᑦ.

 

ᐱᓂᑭᓯᐅᑎᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ                                                                            

1.   ᐱᓂᑭᓴᐅᑎᓂᖅ ᒪᑐᐃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᑐᐱᕆ 2, 2017ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑐᓗᓂ ᐅᑐᐱᕆ 27, 2017ᒥ 5-ᒨᖅᐹᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᓯᖅᑭᖑᔭᖓ ᒪᓕᓪᓗᒍ.

2.   ᐱᓂᑭᓴᐅᑎᓂᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᑦ ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᓐᓄᑦ 12−ᒧᑦ

3.   ᐃᒪᐃᓕᖓᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᓂ ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᓐᓂᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᑦᑐᖃᕆᐊᓕᒃ.

4.   ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᒃᑰᖓᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᓂ ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᓐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᖁᑎᒥᓂᒃ ᐱᔾᔪᔾᔨᓗᑎᒃ.

5.   ᐱᓇᓱᒍᑕᐅᔪᑦ ᐃᒡᓘᑉ ᐊᑭᓐᓇᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐹᒧᑦ ᑕᑯᒥᓇᕈᑎᐅᓗᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ.  ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ  ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓪᓗ ᐊᑕᖃᓯᐅᑎᔪᑦ.  ᐱᓇᓱᒍᑕᐅᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ  ᒪᓕᒡᑕᐅᓗᑎᒃ ᓴᓇᑐᓂᖏᑦ, ᑖᓐᓇᓪᓚᕆᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᒍᑦ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ.

6.   ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᑐᓂ ᖁᑦᑎᓐᓂᓖᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᒥᓂᑦ (ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓄᑦ JPG ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ PNG ᑐᖅᑯᐃᕕᓐᓄᑦ) ᑐᔫᑎᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ: contact@rcynu.ca.

7.   ᐱᓇᓱᒍᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓗᓕᖃᕆᐊᓖᑦ:

  • ᓄᓇᖓᑕ ᐊᑎᖓ
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑕ ᐊᑎᖓ
  • ᐃᓕᓴᐃᔨᖓᑕ ᐊᑎᖓ
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᖏᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑎᖏᑦ
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᖏᑕ ᖁᑦᑎᓐᓂᖏᑦ
  • ᐃᓕᓴᐃᔨᖓᑕ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ

8.   ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᓂᕈᐊᓛᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᖓᓐᓂᑦ ᐊᐱᕆᖄᕌᔭᖅᑐᒍᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐊᖏᕈᑎᒥᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᐅᑉ ᐃᔾᔪᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓄᑦ ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᒐᔭᕐᒪᑦ.

9.   ᐱᓇᓱᒍᑕᐅᔪᑦ ᑐᔫᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑲᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ 5−ᒨᖅᐸᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᓯᖅᑭᕐᖑᔭᖓ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᑕᓪᓕᕐᒥᕐᒥᑦ, ᐅᑐᐱᕆ 27, 2017.  ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑕ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᐅᕝᕙ: contact@rcynu.ca.

 

ᓵᓚᑦᓴᖅᑐᑦ ᓄᒡᓗᒐᐃᓪᓗ

ᐊᓪᓚᕕᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓛᖅᑐᑦ ᓵᓚᑦᓴᖅᑐᓂᑦ ᓄᕕᐱᕆ 20, 2017-ᒥ, ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂᑦ. ᐊᑕᐅᖅᓯᕐᒥᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᕿᒥᓕᒻᒥᒃ ᓴᓇᖑᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓵᓚᑦᓴᐅᓯᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐊᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.  ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᑦ ᓵᓚᑦᓴᐅᓯᐊᕋᔭᖅᑐᑦ ᐊᑭᖃᓪᓗᐊᖅᑐᓂᑦ $500ᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᖏᓐᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂᓪᓗ ᓇᓖᕋᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ.  

  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓕᓵᖅᑐᓂᑦ ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᓐᓄᑦ 3 ᓵᓚᑦᓴᐅᓯᐊᖏᑦ ᑎᑭᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ $500
  • ᖁᑦᑎᓐᓂᓖᑦ 4ᒥ 7ᒧ ᓵᓚᑦᓴᐅᓯᐊᖏᑦ ᑎᑭᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ $500
  • ᖁᑦᑎᓐᓂᓖᑦ 8ᒥ12ᒧ ᓵᓚᑦᓴᐅᓯᐊᖏᑦ ᑎᑭᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ $500


ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᖅᐲᑦ?

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᐱᓂᑭᓴᐅᑎᔪᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃ ᑎᑎᕋᕐᕕᕗᑦ ᐅᕗᖓ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒧᑦ 1-855-449-8118 ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐃᖃᓗᓄᑦ 867-975-5090 ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕗᖓ contact@rcynu.ca.