ᑭᓲᕙ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ?


ᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᓈᓚᓲᖑᕗᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕕᑦ ᐱᔪᒪᔭᕕᓪᓗ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᑭᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᕌᖓᑕ ᐃᒡᕕᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᓂᕆᔭᖓ ᐊᑐᓗᐊᙳᐊᕋᔭᖅᐳᖅ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓇᔭᖅᑐᑎᑦ ᐃᒪᐃᒃᑯᕕᑦ:

  • ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ
  • ​ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᓇᒨᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᓇᓗᓗᑎ ᒐᕙᒪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ
  • ᐃᓱᒫᓗᒃᑯᕕᑦ ᒐᕙᒪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᔾᔮᕋᓱᒋᙱᓪᓗᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᓂᑦ
  • ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᕿᓂᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᒐᕙᒪᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᓐᓇᑦᑎᐊᓛᕐᒥᑦ
     
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓛᒃᑯᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᑦ ᑕᐃᔭᐅᕗᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ. ᑕᐃᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ “ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ” ᓇᐃᓈᕐᓗᒍᑦ.