ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦᑕ ᐅᓂᒃᑳᖓ


ᓂᒃᑳᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᒋᐊᖅᐳᖅ ᐃᓕᖕᓂ! ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᐳᑦ ᐃᓕᖕᓂᙶᖁᓚᐅᖅᑕᕗᑦ-ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᑕᕗᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᔭᕗᓪᓗ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒧᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᑎᑦᑎᔪᒪᓕᓚᐅᖅᑐᒍᑦ.

ᐊᑯᓂᐅᙱᑦᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᖃᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐊᒥᓱᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔪᒪᓇᖅᑑᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔪᓪᓗ. ᐊᒥᓱᑦᑕᐅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᑕᐅᑐᒃᑕᖓᓂ.

ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓗᓕᖅᑕᓕᒫᖏᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦᑎᓐᓄᑦᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐸᑦ?

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᐳᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᓄᑕᕋᕐᓗ ᐃᓐᓇᕐᓗ ᑕᓯᐅᖅᖢᑎᒃ. ᐃᓐᓇᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐃᓅᓯᐊᓂᒃ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᙶᕐᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᐊᕗᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ  ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ.

ᐊᐳᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᕐᒥᖕᒪᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦᑎᓐᓂ. ᐃᓚᓕᐅᑎᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᐅᒐᓚᒃᖢᑕ.  ᓄᓇᕘᒥ ᓇᓂᓗᒃᑖᖅ ᐊᐳᑎᖃᓲᖑᓂᖓᓄᑦ! ᐊᒃᑐᐊᖕᒪᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᖢᓂ.  ᖃᓐᓂᓕᕌᖓᑦ ᖃᓂᐅᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᐸᙱᒻᒪᑕ, ᓲᕐᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᑎᑐᑦ.

ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᑎᓴᒪᓂᒃ ᖃᓂᐅᑎᙳᐊᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑎᓴᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ ᑐᙵᕕᒃᓴᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒃᑯᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓈᓴᕈᕕᒋᑦ 54-ᖑᖕᒪᑕ ᖃᓂᐅᑎᙳᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦᑎᓐᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᑦ 54-ᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓲᓂᒃ, ᐊᖏᖃᑎᒌᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᓗᐊᓂ. 

ᔭᐸᐃᑦ, ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᓄᕕᖅᓴᒐᑦ ᓇᓴᕐᓗᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒦᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᐃᓯᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᕋᑦᑎᒍᑦ ᐱᕐᔪᐊᓂᒃ ᐱᐅᓯᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᓂᖓᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑑᑉ ᐃᓅᓯᐊᓄᑦ. ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᒪᒃᑯᖅᑭᔭᖏᓐᓄᑦ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥ ᑕᖅᓴᖏᑦ ᒪᓕᐸᓗᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓄᓇᖓᑕ ᑕᐅᑦᑐᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᖁᑎᒧᑦ (ᓴᐃᒻᒪᑎ).

ᖁᔭᓕᔪᒪᑦᑎᐊᖅᑕᕗᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᖃᕈᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑕ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᑦᑎᐊᖅᑕᒻᒪᕆᐊᓗᖏᓐᓂᒡᓗ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᑦᑎᐊᕋᑦᑕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᓚᐅᕋᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖏᓪᓗ ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒃᓴᑦᑎᓐᓂ!